ยับยั้งการรับสารเข้าไปในร่างกาย

กลุ่มที่สองใช้สารยึดเกาะฟอสเฟตที่ยับยั้งการรับสารเข้าไปในร่างกาย พวกเขายังได้รับเกลือเป็นโซเดียมคลอไรด์เท่ากับปริมาณโซเดียมของกลุ่มแรก ผลต่อความดันโลหิตและอัตราชีพจร หลังจากหกสัปดาห์แพทย์ได้ตรวจสอบผลของอาหารที่แตกต่างกันในตัวบ่งชี้โรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆเช่นความดันโลหิตและชีพจร การเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มพบว่าปริมาณฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้น

ทำให้ความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดย 4.1 และ 3.2 mmHg ตามลำดับ ในเวลาเดียวกันอัตราชีพจรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4 ครั้งต่อนาที นักวิจัยแสดงให้เห็นว่าปริมาณฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระดับฟอสเฟตในซีรัมเพิ่มขึ้นกระตุ้นระบบประสาทที่ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งช่วยเร่งการทำงานของหัวใจและเพิ่มความดันโลหิต การศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลที่จะกลับได้: สองเดือนหลังจากสิ้นสุดการศึกษาระดับของผู้เข้าร่วมการศึกษากลับมาสู่ภาวะปกติ